ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Βιομηχανικά Έργα

Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση ισχυρών & ασθενών ρευμάτων

Η καλωδίωση σε μια ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι ένα από τα βασικότερα  κομμάτια της και διακρίνετε  στις καλωδιώσεις  μεταφοράς ισχυρών ρευμάτων 230V-400V έως και τα 20KV και στις καλωδιώσεις  μεταφοράς ασθενών ρευμάτων από 0V έως 50V.
Το σύνολο των εργασιών και η τοποθέτηση των καλωδιώσεων πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 384.
Πραγματοποιούμε όλες τις εργασίες για την τοποθέτηση των ισχυρών και ασθενών καλωδιώσεων  με βάση την μελέτη που έχει εκπονηθεί για την ολοκλήρωση  του έργου διασφαλίζοντας την ορθή εκτέλεση της εγκατάστασης εξασφαλίζοντας έτσι την καλύτερη ποιότητα της προκύπτουσας εργασίας.