Τα Συστήματα Διαχείρισης Κτιρίων πιο συχνά εφαρμόζονται σε μεγάλα έργα με εκτεταμένες μηχανικές, ηλεκτρικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις συστήματα που συνδέονται με BMS συνήθως αντιπροσωπεύουν το 45% της χρήσης ενέργειας μιας εγκατάστασης  αν συμπεριληφθεί και ο φωτισμός  ο αριθμός αυτός προσεγγίζει το 70% με  80%.Τα συστήματα  BMS είναι ένα κρίσιμο συστατικό για τη διαχείριση και οικονομία  της ζήτησης ενέργειας.

Εκτός από τον έλεγχο στο εσωτερικό περιβάλλον του κτιρίου, τα συστήματα BMS έχουν την δυνατότητα   σύνδεσης  με τον έλεγχο πρόσβασης (τουρνικέ και οι θύρες πρόσβασης ελέγχου που επιτρέπεται είσοδος και έξοδος στο κτίριο) ή άλλα συστήματα ασφαλείας, όπως κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) και συστήματα ασφαλείας .